Remote control 遥控器 (Yáokòngqì)

 • 遥 Yáo = Remote
 • 控 kòng = Control
 • 器 qì = Device

 

Phrase Dictionary

 1. 我找不到遥控器。 (Wǒ zhǎo bù dào yáokòngqì.)
  • 我 (Wǒ) – I
  • 找 (Zhǎo) – Find
  • 不到 (Bù dào) – Unable to
  • 遥控器 (Yáokòngqì) – Remote control

Phrases and Translations

  1. 我找不到遥控器。
   Wǒ zhǎo bù dào yáokòngqì.
   I can’t find the remote control