Learn some Mandarin phrases about simple kitchen items. This lesson focuses on the Stove.

Phrase Dictionary

 1. 打开炉子。 (Dǎkāi lúzi.)
  • 打开 (Dǎkāi): turn on, open
   • 打 (dǎ): hit, strike (but in this context, it’s part of the compound meaning “to open” or “to turn on”)
   • 开 (kāi): open
  • 炉子 (lúzi): stove
   • 炉 (lú): stove, furnace
   • 子 (zi): a suffix with no specific meaning, often used to form a noun
 2. 炉子很热。 (Lúzi hěn rè.)
  • 炉子 (Lúzi): stove
  • 很 (hěn): very
  • 热 (rè): hot
 3. 在炉子上煮汤。 (Zài lúzi shàng zhǔ tāng.)
  • 在 (Zài): on, at
  • 炉子 (lúzi): stove
  • 上 (shàng): on, above
  • 煮 (zhǔ): boil, cook
  • 汤 (tāng): soup
 4. 烹饪后清洁炉子。 (Pēngrèn hòu qīngjié lúzi.)
  • 烹饪 (Pēngrèn): cook, cooking
  • 后 (hòu): after
  • 清洁 (qīngjié): clean, cleanse
  • 炉子 (lúzi): stove
 5. 调整炉子的火焰。 (Tiáozhěng lúzi de huǒyàn.)
  • 调整 (Tiáozhěng): adjust, regulate
  • 炉子 (lúzi): stove
  • 的 (de): (possessive particle)
  • 火焰 (huǒyàn): flame
   • 火 (huǒ): fire
   • 焰 (yàn): flame

Phrases and Translations

  1. 打开炉子。
   • Pinyin: Dǎkāi lúzi.
   • English: Turn on the stove.
  2. 炉子很热。
   • Pinyin: Lúzi hěn rè.
   • English: The stove is very hot.
  3. 在炉子上煮汤。
   • Pinyin: Zài lúzi shàng zhǔ tāng.
   • English: Cook soup on the stove.
  4. 烹饪后清洁炉子。
   • Pinyin: Pēngrèn hòu qīngjié lúzi.
   • English: Clean the stove after cooking.
  5. 调整炉子的火焰。
   • Pinyin: Tiáozhěng lúzi de huǒyàn.
   • English: Adjust the stove flame.