Television – 电视 – Diànshì

Phrase Dictionary

 1. 我们买了一台新电视。 (Wǒmen mǎi le yī tái xīn diànshì.)
  • 我们 (Wǒmen) – We
  • 买了 (Mǎi le) – Bought
  • 一台 (Yī tái) – One (measure word for machines)
  • 新 (Xīn) – New
  • 电视 (Diànshì) – Television

Phrases and Translations

 1. 我们买了一台新电视。
  Wǒmen mǎi le yī tái xīn diànshì.
  We bought a new television.